Z Ministerstwa Energii otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem oraz  oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
Celem projektu jest realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, czego skutkiem powinno być w perspektywie długofalowej zapewnienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu się cen energii na możliwie
niskim poziomie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag w wersji edytowalnej i komentarzy do w/w projektu na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl do 6 marca 2019 roku do godz. 12:00. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Energii i Paliw (SEiP) oraz Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) działających w naszej Izbie.

Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.