Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK planuje realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projektu indykatywnego o roboczej nazwie „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych”. Projekt realizowany będzie w formie konkursu dla uczelni wyższych, które będą kształcić uczestników studiów II stopnia w obszarach sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe oraz cyberbezpieczeństwo. Planowane działanie wychodzi naprzeciw wyzwaniom polskiej gospodarki związanym z dynamicznym rozwojem technologii. Jednocześnie istotne jest wykorzystanie potencjału polskich uczelni technicznych oraz stworzenie im warunków dalszego rozwoju. W związku z tym rozpoczęto etap konsultacji z szerokim gronem interesariuszy już na wstępnym etapie planowania projektu.

Udostępniamy wstępną fiszkę projektu, w której zawarte są najważniejsze założenia planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie opisu projektu zawartego w fiszce, Komisja Europejska będzie podejmować decyzję o przyznaniu projektowi trybu pozakonkursowego. Zachęcamy do zapoznania się z  projektem oraz przesyłanie uwag bezpośrednio na adres Izabela.Kalita@mc.gov.pl w trybie pilnym.