20 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, na którym zostało rozpatrzone sprawozdanie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503). Na stronie internetowej Sejmu można zapoznać się z retransmisją z tego posiedzenia. Podczas posiedzenia przyjęto kilka poprawek, które są ważne dla producentów i dostawców fiskalnych urządzeń rejestrujących. Po raz kolejny przesunięto datę wejścia w życie Ustawy. Nowy termin to 1 maja 2019 roku (było 1 marca 2019). W odpowiedzi na pytania dotyczące cen urządzeń, Minister Świtała powoływał się na pismo KIGEiT z 05.02.2019 roku skierowane do Podkomisji i Ministerstwa Finansów, dotyczące rzeczywistych kosztów zakupu „urządzeń fiskalnych online” przez przedsiębiorców. Na posiedzeniu przyjęto projekt ustawy ze zgłoszonymi poprawkami (18 – za, 0 – przeciw, 11 – wstrzymujących się).
II czytanie ustawy planowane jest 13 marca 2019 roku.