W dniu 28 lutego 2019 r. zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia, odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowany został  opracowany na zlecenie KIGEiT raport  „Potrzeby telekomunikacyjne Polaków. Kierunki rozwoju stacji bazowych”.

Rozwój nowoczesnego państwa nie jest możliwy bez niezawodnej, dostępnej w całym kraju infrastruktury telekomunikacyjnej najnowszej generacji. Dlatego też wszelkie działania mające na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego w telekomunikacji wymagają specjalnej uwagi, a ich powodzenie ma bezpośredni wpływ na rozwój przemysłu 4.0, a tym samym rozwój gospodarczy kraju.

Braki w tej dziedzinie nie tylko powodują niską konkurencyjność polskiej gospodarki, lecz również pogłębiają wykluczenie cyfrowe na słabiej rozwiniętych obszarach kraju. Dlatego też, państwo polskie powinno podejść do tego zagadnienia odpowiedzialnie, aby rozwój cyfrowy kraju nie był ograniczany przez przestarzałe przepisy, a wszyscy mieszkańcy Polski mogli w pełni z niego korzystać.

Raport prezentuje kierunki rozwoju branży telekomunikacyjnej w Polsce, wskazując powiązane z nimi potrzeby inwestycji infrastrukturalnych. Omawia kształtowanie się potrzeb konsumenckich, prognozy rozwoju branży, sytuację w obszarze inwestycji w nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne – zwłaszcza rozbudowę sieci, kwestie bezpieczeństwa systemu oraz barier rozwoju sektora.

W raporcie wskazano zadania państwa niezbędne dla dalszego rozwoju technik cyfrowych i na konieczność współpracy z innymi podmiotami na rynku przy dostosowaniu infrastruktury do bieżących i prognozowanych potrzeb telekomunikacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.