W dniu 21 grudnia 2018 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pismo w sprawie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu. Jest to projekt rozporządzenia do ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (prace nad ustawą nie zostały jescze zakończone przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie internetowej Sejmu). Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji znajdą Państwo <tutaj>. Projektowane rozporządzenie uszczegóławia tryb przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Platformy. W Projekcie w art. 10 ust. 1 określony został zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, który składa Platforma ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Jeżeli mają Państwo uwagi lub komentarze, to prosimy o ich przesłanie na adres kigeit@kigeit.org.pl do dnia 11.01.2019 roku do godz. 14:00.