Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Powyższe rozporządzenie określa wymagania dla prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, powierzchnię objętą rejestrowanym obrazem, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania utrwalonego obrazu. Wprowadzenie nowych obowiązków w zakresie prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów wynika z nasilających się w ostatnich latach zjawisk w zakresie niewłaściwego zagospodarowania odpadów, Prowadzenie wizyjnego sytemu kontroli powinno ułatwić nadzór nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami, a w przypadku pożaru powinno pomóc ustalić przyczynę i ewentualnych sprawców takiego zdarzenia.

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów powinien być zainstalowany w warunkach umożliwiających zarejestrowanie obrazu obejmującego całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów z drogami dojazdowymi i pasem otaczającym miejsce magazynowania lub składowania odpadów o min. szerokości 15 metrów. Urządzenia techniczne sytemu kontroli powinny zarejestrować obraz pozwalający na identyfikację osób w sposób ciągły przez całą dobę. Ponadto urządzenia techniczne powinny umożliwiać wykorzystanie zapisu sygnału wizyjnego do jego odtworzenia z zastosowaniem tzw. stop-klatki, a także wykonanie kopii i pobierania zapisu w formie elektronicznej oraz określenia daty. czasu i miejsca zarejestrowanych zdarzeń i czynności. Wizyjny system kontroli powinien być prowadzony w taki sposób, aby umożliwić podgląd obrazu na żywo miejsca magazynowania lub składowania odpadów pracownikom wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Utrwalony obraz przechowywany jest na Elektronicznym nośniku informacji. Teren magazynowania lub składowania odpadów, na którym będzie prowadzony wizyjny system kontroli powinien być oznaczony informacją w tym zakresie. Projektowane rozporządzenie wejdzie wżycie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy, tj. 22 lutego 2019 r. Natomiast posiadacze odpadów zobowiązani do stosowania wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, będą musieli niezwłocznie dostosować się do tych przepisów.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy do 21 września 2018 r. na adres: kigeit@kigeit.org.pl.