Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, zwrócił się do naszej Izby z prośbą o konsultacje w sprawie „Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)„, ujęty w wykazie prac Rady Ministrów pod pozycją RD393.

Postęp prac legislacyjnych nad projektem znajdą Państwo na stronach Rządowego Centrum Legislacji <tutaj>. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jednocześnie, jako materiał pomocniczy (niestanowiący przedmiotu opiniowania) został dołączony do ww. projektu, projekt wraz załącznikiem zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie kluczy powiązań pomiędzy PKWiU 2008 a PKWiU 2015 i PKWiU 2008.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do w/w. projektu rozporządzenia w terminie do 12.02.2015 r. również w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres naszej Izby kigeit@kigeit.org.pl lub bezpośrednio do Głównego Urzędu Statystycznego na adres: K.Korowicka@stat.gov.pl.

Prosimy o przekazanie tej informacji do osób zainteresowanych tematem w Waszej firmie.