Do ustawy o rachunkowości wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące obowiązku raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w resorcie finansów. Raporty tego typu staną się bardziej szczegółowe, a jednocześnie zostaną objęte obowiązkiem weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Po nowelizacji katalog jednostek zobowiązanych do raportowania będzie szerszy i obejmie:

  1. Wszystkie duże jednostki;
  2. Jednostki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej;
  3. Małe i średnie jednostki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (z wyłączeniem notowanych mikrofirm);
  4. Spełniające określone warunki i kryteria wielkości jednostki zależne i oddziały z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej, których odpowiednio jednostka dominująca najwyższego szczebla albo jednostka samodzielna podlega przepisom prawa państwa trzeciego, a jej przychód netto ze sprzedaży wygenerowany w UE przewyższa 150 mln euro.

Co ważne, projekt zakłada odejście od dowolności w wyborze standardów raportowania. Obowiązkowo stosowane mają być Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju. Zakres raportowanych informacji będzie rozszerzony i obejmować ma również m.in. bardziej szczegółowe informacje nt. kwestii zrównoważonego rozwoju z obszaru środowiskowego, społecznego (w tym praw człowieka) i ładu korporacyjnego. W pakiecie zmian znajdują się również m.in. podwyższenie z 2 mln euro do 2,5 mln euro progu przychodów decydujących o obowiązku stosowania ustawy oraz zwiększenie sumy aktywów (z 2,5 mln euro do 3,125 mln euro) i przychodów (z 5 mln euro do 6,25 mln euro) w zakresie obowiązku badania sprawozdania finansowego. Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić <tutaj>.

Zapraszamy do przesyłania Państwa uwag do dnia 16 maja 2024 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.