Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konsultacji publicznych projekt ustawy o zmiennie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, wraz z tabelą zgodności: TUTAJ.
Projekt dostępny jest w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem: UC21.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje:

  • Prezesa UKE i Prezesa UOKiK jako właściwe organy w zakresie nadzoru nad Aktem o usługach cyfrowych;
  • Prezesa UKE jako krajowego koordynatora do spraw usług cyfrowych;
  • procedurę certyfikacji podmiotów do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów;
  • procedurę przyznawania statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego;
  • procedurę przyznania statusu zweryfikowanego badacza;
  • odpowiedzialność dostawców usług pośrednich;
  • odpowiedzialność cywilną i postępowanie przed sądami;
  • możliwość wniesienia skargi na dostawców usług pośrednich;
  • możliwość nakładania kar pieniężnych w przypadkach niewypełnienia obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia do dnia 8 kwietnia 2024 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.