Ukazała się Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2024/232 z dnia 25 października 2023 r. w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego kadmu i ołowiu w profilach z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w elektrycznych i elektronicznych oknach i drzwiach i zawierających twardy polichlorek winylu (PVC) z odzysku. Kadm i ołów są substancjami objętymi ograniczeniami wymienionymi w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. Stosowanie ołowiu ogranicza się do maksymalnej wartości stężenia 0,1 %, a kadmu do maksymalnej wartości stężenia 0,01 % masy w jednorodnych materiałach. W celu oceny wnioskowanego wyłączenia przeprowadzono badanie techniczno-naukowe. Chociaż na rynku dostępny jest pierwotny PVC niezawierający ołowiu i kadmu, stosowanie PVC z odzysku wymaga niższych nakładów energii i zasobów naturalnych (takich jak woda, ropa naftowa i sól naturalna), niż byłoby to konieczne w przypadku użycia pierwotnego PVC. W związku z tym ogólny negatywny wpływ na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta spowodowany przez jego zastąpienie prawdopodobnie przeważyłby ogólne korzyści dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta wynikające z takiego zastąpienia. W związku z tym wnioskowane wyłączenie spełnia co najmniej jeden z istotnych warunków określonych w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/65/UE. A zatem przyznano wyłączenie, uwzględniając objęte wyłączeniem zastosowania w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego kategorii 11 określonego w załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE. Data wygaśnięcia wyłączenia to 28 maja 2028 roku.

Pełny tekst Dyrektywy znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.