BIULETYN PRAW AUTORSKICH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
nr 4 (8)/2023 (15.12.2023)

Szanowni członkowie Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI) i Grupy Roboczej ds. czystych nośników oraz Reprezentanci Firm Członków i organów statutowych KIGEiT


Biuletyn powstał w wyniku projektu MSODI, w ramach którego opracowaliśmy nową usługę doradczą w zakresie zobowiązań prawnoautorskich w kontekście rozwoju TIK. Jest to usługa, która poprzez dostarczanie dogłębnej i rzetelnej wiedzy prawniczej i logistycznej z zakresu odprowadzania opłat od tzw. czystych nośników (opłaty reprograficzne), pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność i innowacyjność. Dzięki uzyskanej wiedzy menedżerowie będą mogli podejmować śmielsze decyzje związane z innowacjami, gdyż nie będą się obawiali konieczności odprowadzania opłat, które nie wynikają z obowiązującego porządku prawnego.

Niniejszy Biuletyn ma za zadanie propagować wiedzę z tematyki praw autorskich. W dniu 1 sierpnia 2023 roku, KIGEiT podpisała porozumienie o współpracy za Związkiem Cyfrowa Polska w celu szerokiego propagowania wiedzy z tematyki praw autorskich. Niniejszy Biuletyn przeznaczony jest dla osób, które zajmują się szeroko pojętą tematyką praw autorskich i własności intelektualnej.


[A]. Opracowania informacyjne, raporty

 1. 86 mln podrobionych towarów o wartości ponad 2 mld euro zatrzymanych w UE w 2022 r. Z raportu wynika również, że pięcioma najczęściej zatrzymywanymi produktami, pod względem liczby przetrzymywanych w całej UE, były gry, materiały opakowaniowe, zabawki, papierosy i nagrane płyty CD/DVD . Pozycje te stanowiły ponad 72% zarejestrowanych produktów. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>. Sprawozdania z egzekwowania praw własności intelektualnej w UE z 2022 <tutaj>, 2021 <tutaj>, 2020 <tutaj>.

 2. Opracowanie informacyjne dotyczące procedur wnoszenia opłat. Przekazujemy Państwu opracowanie informacyjne dotyczące aktualnie stosowanych procedur. Omówione są tu praktyczne aspekty procedur odnoszących się do naliczania i odprowadzania opłat prawno-autorskich. Opracowanie znajdą Państwo <tutaj>.


 3. Opracowanie informacyjne dotyczące orzecznictwa w.s. opłat prawno-autorskich. Przekazujemy Państwu opracowanie informacyjne dotyczące najbardziej newralgiczne dla opłat prawno-autorskich orzecznictwo sądowe. Opracowanie znajdą Państwo <tutaj>.


 4. Raport: Polacy coraz chętniej wspierają twórców przez internet. Artyści upatrują w tym szansę na poprawę swojej sytuacji ekonomicznej. Eksperci platformy Patronite i Cyfrowej Polski w wydanym raporcie z badania wskazują, że rewolucja cyfrowa sprawiła, że artyści mają dziś znacznie łatwiejszy dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii do tworzenia oraz dystrybucji swoich dzieł. Badacze zwracają również uwagę na znaczący przeskok w stronę treści cyfrowych i streamingowych w wielu dziedzinach kultury, a także wzrost twórczości niezależnej. Źródło: cyfrowapolska.org.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj> raport znajdą Państwo <tutaj>.


 5. DYREKTYWA NIS 2: Wytyczne, akty delegowane i wykonawcze. P. Aleksandra Szczęsna w artykule zrobiła zestawienie obowiazujących przespisów związanych z dyrektywą 2022/2555 (NIS 2). Źródło: nask.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.


[B]. Informacje bieżące dotyczące ochrony własności praw autorskich i własności intelektualnej


 1. Projekt ustawy o artystach zawodowych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o artystach zawodowych, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Rząd chce zapewnić artystom realne zabezpieczenie socjalne i ubezpieczenie zdrowotne.  więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>. Pełny tekst Ustawy znajdą Państwo <tutaj>.

 2. Posłowie chcą zmian w przepisach o blokowaniu geograficznym. Posłowie chcą zmian w przepisach o blokowaniu geograficznym. Izba również wspiera inicjatywę instytucji dobających o dobro Twórców i geoblokowanie na portalu X (były Tweeter). Źródło: europarl.europa.eu. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>. Zachęcamy do zapoznania się z postulatami branży <tutaj>.


 3. Platformy do streamingu muzyki: posłowie do PE wnoszą o ochronę twórców europejskich oraz przejrzystość. W rezolucji przyjętej stosunkiem głosów 23 za, 3 przeciw, 1 głos wstrzymujący się, posłowie do PE z Komisji Kultury i Edukacji zwracają uwagę na nierówności w tym sektorze, przez które większość twórców uzyskuje bardzo niskie przychody. Członkowie Komisji twierdzą, że “tantiemy sprzed ery cyfryzacji”, które obecnie obowiązują, powinny zostać poddane przeglądowi, jednocześnie potępiając tzw. payolę, która zmusza twórców do akceptowania niższych lub zerowych stawek w zamian za zwiększoną widoczność. Źródło: ec.europa.eu. Więcej informacji znajdą Państwo  <tutaj>.


 4. Twórca kontra generatywna AI – spór bez prostych odpowiedzi. W kontekście sztucznej inteligencji duże emocje wciąż wzbudza projekt unijnego AI Act – choć zakładano, że zostanie przyjęty przed końcem roku, wiadomo już, że tak się nie stanie. Ale nawet w momencie, gdy prace zostaną ostatecznie sfinalizowane, nie zmieni to faktu, że prawdopodobnie nie odpowie on na wszystkie wątpliwości, które pojawiają się w związku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Źródło: prawo.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.


 5. To wytwór mojej AI – czy można sprzedawać to, co stworzyła sztuczna inteligencja? Twórcy platform i narzędzi AI marzą o tym, by i po ich stronie wykreować triadę uprawnień, do korzystania, rozporządzania i pobierania pożytków, z tego co wytworzyli. Przeszkodą jednak jest brak ukształtowanego prawa podmiotowego, które by pozwalało na zwalczanie tych, którzy korzystają, rozporządzają bez zgody uzyskanej od tego, który włożył masę wysiłku w to, by AI coś wytworzyła. Źródło: prawo.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.


 6. Unia Europejska porozumiała się w sprawie AI Act. W piątek (8.12.2023r.) negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji. Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie ochrony praw podstawowych, demokracji, praworządności i zrównoważenia środowiskowego przed sztuczną inteligencją wysokiego ryzyka, przy jednoczesnym pobudzaniu innowacyjności i uczynieniu z Europy lidera w tej dziedzinie. W przepisach ustanawia się obowiązki dotyczące sztucznej inteligencji w oparciu o potencjalne ryzyko i poziom skutków. Jednakże entuzjazm delikatnie studzą jednak eksperci, którzy podkreślają, że – choć oczywiście jest się z czego cieszyć – to nie można tracić z pola widzenia tego, że wciąż jest wiele do zrobienia oraz, że obecny kompromis stwarza ryzyko pozostawienia mniejszych, ale potencjalnie niebezpiecznych modeli poza zakresem unijnego aktu. A w założeniu przepisy miały mieć charakter horyzontalny i regulować cały rynek. Ponadto eksperci Cyfrowej Polski wydali opinię do zakończonych negocjacji w ramach trilogów; oceniają, że obecny kompromis stwarza ryzyko pozostawienia mniejszych, ale potencjalnie niebezpiecznych modeli poza zakresem unijnego aktu. Źródło: europarl.europa.eu, prawo.pl, cyfrowapolska.org. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>, <tutaj>, <tutaj> i <tutaj>.


 7. Honorarium autorskie, a wynagrodzenie minimalne. Szykują się korzystne zmiany dla pracowników? Eksperci platformy Patronite i Cyfrowej Polski w wydanym raporcie z badania wskazują, że rewolucja cyfrowa sprawiła, że artyści mają dziś znacznie łatwiejszy dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii do tworzenia oraz dystrybucji swoich dzieł. Badacze zwracają również uwagę na znaczący przeskok w stronę treści cyfrowych i streamingowych w wielu dziedzinach kultury, a także wzrost twórczości niezależnej. Źródło: cyfrowapolska.org.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj> raport znajdą Państwo <tutaj>.


 8. 50% kosztów uzyskania przychodów dla pracownika – kompendium wiedzy. Do 50% kosztów uzyskania przychodów zaliczają się głównie przychody osiągane przez twórców wykonujących prace autorskie. Źródło: fakturaxl.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.


[C]. Targi, wystawy, konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia


 1. Potrzeba nam regulacji odpowiadających na rewolucję cyfrową w kulturze. Eksperci o twórcach w dobie cyfryzacji. Twórcy, popularyzatorzy kultury, przedstawiciele branży cyfrowej oraz eksperci w dziedzinie prawa spotkali się w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie, by dyskutować o wyzwaniach stojących przed twórcami kultury w erze transformacji cyfrowej oraz regulacjach leżących u podstawy relacji konsumentów i twórców dzieł kultury. Źródło: cyfrowapolska.org.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

Opracowanie i redakcja: Izabela Felińska
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30; 00-739 Warszawa
tel.:+48 (22) 8510309; 8406522
e-mail: izabela.felinska@kigeit.org.pl
e-mail: kigeit@kigeit.org.pl
https://kigeit.org.pl
https://www.facebook.com/KIGEiT


UWAGA! Jeżeli ta wiadomość trafiła na tzw. adres ogólny w firmie, proszę o jej przekazanie do osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką praw autorskich i własności intelektualnej w Waszej firmie. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać informacji z tego obszaru, proszę o odesłanie wiadomości z wpisanym tematem „NIE – Biuletyn Prawa Autorskie” na adres izabela.felinska@kigeit.org.pl. Jeżeli chcecie Państwo aby wiadomości o tej tematyce trafiały do innych osób z Waszej firmy proszę o przesłanie adresów poczty elektronicznej tych osób na adres jak wyżej z informacją, żeby dopisać ich adresy do bazy wysyłkowej „Biuletyn Prawa Autorskie


UWAGA! Obecnie niniejszy Biuletyn trafia wyłącznie do tych osób, które wyrażą chęć jego otrzymywania oraz do członków organów wybieralnych naszej Izby. Tych z Państwa, którzy chcą otrzymywać nasz Biuletyn, prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez przesłanie zapotrzebowania z podaniem: Imienia i nazwiska, stanowiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, na który ma być dostarczany Biuletyn. Przypominamy: Biuletyn mogą otrzymywać (bezpłatnie) wszyscy pracownicy z firm, które są członkami KIGEiT. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: izabela.felinska@kigeit.org.pl z tematem „Subskrypcja Biuletynu dot. Praw Autorskich„.

Jednocześnie Prosimy Państwa o nadsyłanie swoich uwag, komentarzy, sugestii czy prezentowany Biuletyn jest dla Państwa przydatny. Oczekujemy Państwa uwag, co do Biuletynu. Wszelkie uwagi, prosimy przekazywać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: izabela.felinska@kigeit.org.pl. Prosimy pamiętać, że w niektórych przypadkach część załączonych publikacji ma ograniczony czas dostępności i może po pewnym czasie wymagać wykupienia dostępu.