W dniu 21 września 2023 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące półprzewodników (2023/1781) tzw. „European Chips Act„. Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Wprowadza zestaw środków zapewniających UE bezpieczeństwo dostaw, odporność i wiodącą pozycję technologiczną w technologiach i zastosowaniach półprzewodników. Europejskie regulacje dotyczące półprzewodników opierają się na trzech głównych filarach:

  • Filar-1 ułatwia transfer wiedzy z laboratorium do fabryki, wypełniając lukę między badaniami i innowacjami a działalnością przemysłową,
  • Filar-2 zachęca do inwestycji publicznych i prywatnych w zakłady produkcyjne dla producentów chipów i ich dostawców,
  • Filar-3 ustanawia mechanizm koordynacji między państwami członkowskimi a Komisją w celu zacieśnienia współpracy, monitorowania dostaw półprzewodników, szacowania popytu, przewidywania niedoborów i w razie potrzeby, uruchamiania aktywacji z fazy kryzysowej.

Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo w języku polskim <tutaj>, a w języku angielskim <tutaj>. Więcej informacji znajdą także Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj> oraz w pytaniach i odpowiedziach <tutaj>.

Wraz z rozporządzeniem dotyczącym półprzewodników (2023/1781) weszło w życie również rozporządzenie (2023/1782) w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2085 ustanawiającego wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów. Inicjatywa „Chips for Europe” będzie finansowana w ramach programów „Cyfrowa Europa” i „Horyzont Europa” i realizowana głównie przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Chipów pod zmienioną nazwą (wcześniej znane jako Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych). Dodatkowo przeznacza się kwotę 1,3 mld EUR na działania w zakresie badań naukowych i innowacji nieobjęte Inicjatywą.

Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo w języku polskim <tutaj>, a w języku angielskim <tutaj>.