Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji, projekt ustawy o zarządzaniu danymi, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag. Projekt dostępny jest na stronie RCL pod numerem UC 146.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest uchwalenie nowej ustawy, w której zawarte zostaną przepisy prawa krajowego umożliwiające stosowanie DGA w Polsce. Przepisy te regulować będą obszary pozostawione przez prawodawcę europejskiego do uregulowania przez państwa członkowskie.  Ustawa powinna wejść w życie w dniu rozpoczęcia stosowania DGA (tj. 24 września 2023 r). W przyszłości ustawa o zarządzaniu danymi może zostać poszerzona o nowe regulacje służące stosowaniu innych instrumentów prawa UE przewidzianych w Europejskiej strategii w zakresie danych. DGA reguluje trzy główne obszary:

  • Ponowne wykorzystywanie niektórych kategorii chronionych danych będących w posiadaniu podmiotów sektora publicznego, tj. danych wyłączonych z zakresu regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Regulacje te dotyczą danych chronionych ze względu na: poufność informacji handlowych, w tym tajemnicę handlową, zawodową i tajemnicę przedsiębiorstwa; poufność informacji statystycznych; ochronę praw własności intelektualnej osób trzecich; ochronę danych osobowych w zakresie, w jakim dane te wykraczają poza zakres stosowania dyrektywy w sprawie otwartych danych.
  • Usługi pośrednictwa danych.
  • Altruizm danych.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 31 lipca 2023 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.