Izba otrzymała z Ministerstwo Rozwoju i Technologii pismo z prośbą o wyrażenie stanowiska, czy Polska powinna poprzeć przyjęcie nowych rozporządzeń delegowanych do taksonomii.

Dnia 27 czerwca br. Sekretariat Generalny Rady potwierdził otrzymanie, zgodnie z procedurą określoną w art. 290 TFUE aktów delegowanych do taksonomii:

  1. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… z dnia 27.6.2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej.
  2. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… z dnia 27.6.2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 ustanawiające dodatkowe techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich niektóre rodzaje działalności gospodarczej kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy działalność ta nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.
Rada UE ma 4 miesiąca na analizę tekstów rozporządzeń delegowanych. Państwa członkowskie mogą wyrazić intencję głosowania przeciwko lub wolę przedłużenia czasu na jego analizę o dodatkowe 2 miesiące.
Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 15 września 2023 roku na adres poczty elektronicznej do naszego Biura.