W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) – SLIM VAT3. Jedną z ważniejszych zmian zawartych w nowych przepisach jest konsolidacja wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych. Polega ona na wyznaczeniu Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jako organu właściwego do wydawania, oprócz wiążących informacji stawkowych (WIS), również wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) oraz wiążących informacji akcyzowych (WIA). Ujednolicone zostały też przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA.

Tym samym od 1 lipca 2023 roku, Dyrektor KIS przejmuje w tym zakresie kompetencje następujących organów:

  1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – właściwego w sprawach WIA,
  2. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – właściwego w sprawach WIP i WIT oraz WIA w II instancji,
  3. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – właściwego w sprawach WIP i WIT w II instancji.

Konsolidacja wiążących informacji nie wpływa natomiast na sposób składania wniosków o wydanie poszczególnych wiążących informacji. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.