Największe organizacje zrzeszające przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej wypracowały wspólne stanowisko w zakresie procedowanej w Sejmie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. W efekcie powstało pismo 7 Izb dotyczące projektu ustawy, które zostało wysłane w dniu 29 czerwca 2023 r. do wszystkich członków sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Zaznaczamy, że Sygnatariusze wystąpienia, w pełni popierają cel, jakim jest ochrona małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Nie sposób jednak zgodzić się z przewidzianym w projekcie ustawy sposobem realizacji tego celu.

Projektowana ustawa nakłada obowiązki filtrowania treści na dostawców usługi dostępu do internetu, natomiast nie zawiera żadnych rozwiązań systemowych służących ochronie małoletnich, co zastanawiające całkowicie pomija rolę i odpowiedzialność dostawców treści pornograficznych, a  ponadto odrzuca modele ochrony małoletnich stosowane w państwach Europy Zachodniej, które zostały wypracowane biorąc pod uwagę unijne standardy wynikające z prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem roli i obowiązków dostawców treści.

Ponadto projekt  nie przewiduje też żadnej roli dla organów państwowych i instytucji finansowanych z budżetu państwa, które są powołane do wykonywania zadań z zakresu edukacji i ochrony najmłodszych.  Przemilcza nawet istnienie narzędzi ochrony przed nieodpowiednimi treściami, które zostały zbudowane ze środków publicznych w celu, który jest zbieżny z deklarowanymi założeniami ustawy.

W efekcie w proponowanym kształcie projekt jest punktowy i zrzuca wyłączną odpowiedzialność (pod rygorem kary) na operatorów telekomunikacyjnych, proponując de facto pozorną realizację celu jakim jest ochrona małoletnich.

Apelujemy o wstrzymanie prac nad projektem ustawy oraz zainicjowanie merytorycznych prac zmierzających do wypracowania skutecznych rozwiązań dostosowujących go do zachodnich standardów ochrony małoletnich przed treściami pornograficznymi, które przewidują m.in. ograniczenia i obowiązki dla dostawców treści i dostawców usług hostingowych, nie zaś na przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Apelujemy także o podjęcie przez stronę publiczną systemowych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Począwszy od prowadzenia kampanii edukacyjnej i wprowadzenia do programu nauczania edukacji i higieny cyfrowej.