W dniu 21 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby. Podczas posiedzenia uchwalono zmianę wysokości składek członkowskich, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Poniżej prezentujemy treść uchwały.


Uchwała nr 6 ZWZ KIGEiT:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 21 czerwca 2023 roku, zgodnie z § 9 pkt 2 Statutu

Zważywszy, że

  1. zaistniała potrzeba większej aktywności Izby na poziomie UE,
  2. koszty funkcjonowania biura i organów wybieralnych Izby są pokrywane ze składek członkowskich;
  3. ostatnia zmiana wysokości składek członkowskich miała miejsce 22 czerwca 2006 r.;
  4. od roku 2006 skumulowana średnioroczna inflacja wyniosła 72,30%;

postanawia:

1.  Zmienić wysokość składki członkowskiej, jednocześnie utrzymując obowiązujący sposób naliczania składki członkowskiej jako sumy składników A i B; przy czym składnik A zależy od liczby etatów w firmie a składnik B zależy od przychodów firmy w roku poprzednim od tego, dla którego ustala się wysokość składki członkowskiej.

Składnik A należy obliczać następująco:

 

 

 

 

 

 

 

 

Składnik B należy obliczać następująco:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wprowadzić niniejsze zmiany składki od 1 stycznia 2024 r.

3. Zobowiązać Zarząd Izby do wystawiania członkom Izby rachunków co kwartał nie później niż do siódmego dnia kwartału.