Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczneProponowane w projekcie rozwiązania przewidują, że osoby pozbawione, także z wyboru, dostępu do internetu, będą mogły realizować swoje sprawy w sposób tradycyjny.
Ponadto projekt przewiduje również:
  1. formalne umocowanie prawne rejestrów referencyjnych, obowiązków związanych z prowadzaniem rejestrów publicznych i korzystaniem z  danych zgromadzonych w rejestrach publicznych;
  2. wprowadzenie nowej definicji interoperacyjności;
  3. wprowadzenie podstawy prawnej dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do prowadzenia i koordynacji współpracy międzynarodowej w zakresie zapewnienia interoperacyjności;
  4. wprowadzenie na poziomie ustawowym rozwiązań z zakresu Architektury Informacyjnej Państwa (definicja, Repozytorium Architektury Informacyjnej Państwa, Portal Interoperacyjności i Architektury Informacyjnej Państwa);
  5. wprowadzenie podstawy prawnej dla funkcjonowania Komitetu do spraw Cyfryzacji, który zastąpi obecny Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
  6. wprowadzenie podstawy prawnej do prowadzenia inwentaryzacji systemów teleinformatycznych.

Zapraszamy do przesyłania uwag i propozycji do projektu na adres kigeit@kigeit.org.pl do dnia 3 lipca 2023 r.