Zawiadamiamy, że Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujący w dniu 10 maja 2023 roku, zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Izby w głosowaniu jawnym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT w pierwszym terminie w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 11:30 w Warszawie (ul. Trębacka 4, sala 205). Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT ustala się w tym samym miejscu, w tym samym dniu ale o godz. 12:00 (zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu KIGEiT).

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT:

 1. Otwarcie obrad i przypomnienie o zakazie naruszania zasad konkurencji w KIGEiT.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu KIGEiT.
 5. Sprawozdanie Rady KIGEiT.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KIGEiT.
 7. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej KIGEiT.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu i Rady KIGEiT i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Rozjemczej za 2022 rok.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. waloryzacji składek członkowskich.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

UWAGA! Prosimy o potwierdzenie obecności na ZWZ KIGEiT do dnia 16 czerwca 2023 r. na adres poczty elektronicznej  Biura Izby