Otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju i Technologii zaproszenie do prekonsultacji programu rządowego mającego stanowić pomoc rzeczową dla firm przemysłu energochłonnego.
Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym z tytułu ponoszenia przez nie w 2023 r. szczególnie wysokich kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kryteria i warunki programu muszą pozostawać zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej, określonymi w komunikacie „Tymczasowe kryzysowe i przejściowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (Dz. Urz. UE C 101 z 17 marca 2023, str. 3).
Program finansowany jest ze środków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji. Kwota środków przeznaczonych na finasowanie Programu wynosi 5 000 000 000 zł, w tym na pokrycie kosztów poniesionych przez Operatora Programu (NFOŚiGW) przeznacza się 15 000 000 zł.
Ze szczegółami programu z roku 2022 mogą się Państwo zapoznać <tutaj>.
Prace w Izbie będą się odbywały w Sekcji Inteligentnyci Sieci Smaty Grids oraz Grupie ds. Efektywności Energetycznej. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w prekonsultacjach zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail biura.