Izba otrzymała z UOKiK projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych1) spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (RD675).

W projektowanym rozporządzeniu – wzorem przepisów unijnych – przyjęto założenie, że dla ułatwienia działalności gospodarczej niektóre rodzaje porozumień zostaną wyłączone spod zakazów zawierania niedozwolonych porozumień z uwagi na ich potencjalne prokonkurencyjne skutki lub brak możliwości istotnego oddziaływania na konkurencję. Warunkiem dopuszczalności zwolnienia jest także nieprzekroczenie przez strony porozumienia określonej wielkości udziału w rynku (zasadniczo 30%).

Celem projektowanego rozporządzenia jest zatem uproszczenie z punktu widzenia przedsiębiorców oceny, czy zawarte przez nich porozumienie wertykalne może naruszać art. 6 ust. 1 ustawy. Projektowane rozporządzenie ma też w założeniu zwiększać pewność prawną po stronie przedsiębiorcy – w przeciwnym razie będzie on musiał każdorazowo oceniać, czy jego porozumienie ogranicza konkurencję ze względu na cel lub skutek (przy czym określenie, jakie są skutki porozumienia jest znacznie trudniejsze) i czy potencjalnie wchodzi ono w zakres wyjątku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy.

Przykładem takiego porozumienia jest zawarcie przez producenta z dystrybutorem umowy określającej, że dystrybutor ten będzie jego wyłącznym przedstawicielem na terenie jednego województwa i nie może on aktywnie poszukiwać klientów z terenu innych województw (o ile udział dostawcy oraz nabywcy w rynku właściwym nie przekracza 30%). W takim wypadku można przyjąć, że pozostali producenci funkcjonujący na danym rynku właściwym będą wywierali presję konkurencyjną wystarczającą dla zachowania atmosfery konkurencji. Ze względu na swój charakter, porozumienia pozwalające na lepsze zorganizowanie systemu dystrybucji spełniają wszystkie warunki określone w art. 8 ust. 3 ustawy, ponieważ zmniejszając koszty transakcji pozwalają na osiągnięcie niższej ceny towaru, jednocześnie nie prowadząc do wyeliminowania konkurencji.

Zapraszamy do przesyłania propozycji zmian do projektu na adres poczty elektronicznej naszego Biura do dnia 12 kwietnia 2023 r.


1) Porozumienia wertykalne to porozumienia zawierane pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych poziomach łańcucha produkcji lub dystrybucji, w szczególności porozumienia zawierane między organizatorami systemów dystrybucji i ich uczestnikami. Porozumienia wertykalne obejmują szeroki zakres typowych porozumień biznesowych dotyczących sposobu funkcjonowania systemów dystrybucji, np. porozumienia dotyczące ramowej współpracy, wyłączności, zaopatrzenia oraz know-how.