Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wraz z Uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (OSR).
Obowiązujące aktualnie przepisy prawa krajowego nie odpowiadają na potrzeby związane ze skutecznym wdrażaniem założeń PSW oraz wynikające z dynamicznie rozwijającego się rynku wodoru w Europie i na świecie. Polska obecnie jest trzecim w Europie (Źródło: Fuel Cells and Hydrogen Observatory „2021 Hydrogen supply and demand”, zgodnie z danymi z 2019 r.) producentem wodoru. Produkcja wodoru odbywa się jednak wyłącznie z wykorzystaniem paliw kopalnych na potrzeby własne przedsiębiorstw. Zachowanie istotnej pozycji europejskiego producenta wodoru oraz utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki wymaga uregulowania zagadnień związanych z pełnym łańcuchem wartości gospodarki wodorowej w polskim porządku prawnym.

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłoszeniem uwag do projektu proszę o ich przesłanie w tabeli wraz z uzasadnieniem do dnia 6 listopada 2022r. na adres poczty elektronicznej naszego Biura.


Izba nie zgłosiła uwag do projektu.