Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zwróciło się do KIGEiT z prośbą o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla telefonów komórkowych, telefonów bezprzewodowych i tabletów typu slate na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie ekoprojektu w zakresie trybu czuwania, trybu czuwania w sieci i trybu wyłączenia).
Przedmiotowe rozporządzenie Komisji (UE) ustanawia wymogi ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu telefonów komórkowych, telefonów bezprzewodowych i tabletów typu slate. Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu określa załącznik II do przedmiotowego Rozporządzenia Komisji (UE).
W związku z planowanym przez Komisję Europejską w listopadzie br. posiedzeniem Komitetu Regulacyjnego ds. ekoprojektu i etykietowania energetycznego dotyczącego telefonów komórkowych i tabletów, MKiŚ zwraca się o przekazanie naszej opinii do dnia 3 listopada 2022.
W związku z powyższym zapraszamy do przesyłania uwag do niniejszego projektu rozporządzenia do dnia 31 października 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Komitetu Końca Życia Produktu (KKŻP).