Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (nr WPL 193), z prośbą o zgłoszenie uwag.

Jak zaznaczono w OSR projekt rozporządzenia jest elementem reformy w Komponencie C1.1 Ułatwienie rozwoju infrastruktury sieciowej dla zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego Internetu KPO, i tym samym jest jednym z kamieni milowych niezbędnych do osiągnięcia w ramach KPO w terminie do końca 2022 roku. Ponadto rozporządzenie powinno zostać wydane ze względu na konieczność:
– zapewnienia ciągłości regulacji wobec zbliżającej się daty utraty mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych,
– rozszerzenia zakresu przekazywanych danych, wynikającego ze znowelizowanej Megaustawy.
Dodatkowo, dostosowano zakres zbieranych danych do zmian technologicznych, jakie nastąpiły na rynku telekomunikacyjnym oraz potrzeb Prezesa UKE w zakresie realizowanych przez niego ustawowych zadań.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 28 września 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 30 września 2022 r. zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.