Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zaprosiło KIGEiT do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia w sprawie metody i sposobu obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego. Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR) znajdą Państwo na stronie RCL.

Zapraszamy do przesyłania uwag na adres poczty elektronicznej naszego Biura, do dnia 22 września 2022 r. Uwagi prosimy przesyłać z wykorzystaniem załączonej tabeli.

W projekcie rozporządzenia roczny poziom zbierania zużytego sprzętu oblicza się jako procent średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, z wyjątkiem paneli fotowoltaicznychPanele fotowoltaiczne wyodrębnia się jako oddzielną kategorię sprzętu, dla której roczny poziom zbierania oblicza się jako procent masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.
W uzasadnieniu MKiŚ informuje, że zaproponowane rozwiązanie ułatwi uzyskanie wymaganych poziomów zbierania sprzętu wielkogabarytowego, przy obliczaniu którego nie będzie uwzględniana masa paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie urealni wymagany poziom zbierania dla paneli, który nie będzie obliczany w oparciu o masę wprowadzonych paneli fotowoltaicznych, ale o masę wytworzonych w danym roku odpadów w postaci zużytego sprzętu powstałego z tych paneli.
W załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia określony jest szczegółowy sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu z wyjątkiem masy paneli fotowoltaicznych, tożsamy ze sposobem określonym w załączniku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przy czym, zgodnie z projektem, w grupie 4 nie uwzględnia się masy paneli fotowoltaicznych. Z kolei załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia określa szczegółowy sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu dla paneli fotowoltaicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.