Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla firm z zakresu zobowiązań opłat prawnoautorskich (tzw. opłaty od czystych nośników).
Urządzenia i nośniki danych umożliwiające kopiowanie treści prawem chronionych, objęte są tzw. opłatą reprograficzną czy też inaczej nazywając opłatą od tzw. czystych nośników. Do naliczenia opłat i ich zapłaty zobowiązani są producenci i importerzy ustalonych przez ministra właściwego dla spraw kultury urządzeń i nośników. Nieprzestrzeganie tych niejednoznacznych przepisów może narazić podmioty gospodarcze na poniesienie niepotrzebnych kosztów, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do odpowiedzialności karnej osoby odpowiedzialne za prowadzenie danej działalności gospodarczej, niezależnie od formuły tej działalności.
Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie z tego zakresu w związku z realizowanym przez nas projektem: „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza, który  jest współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP„.

TERMINY SZKOLEŃ:

20 września 2022r. g. 12:00 – 16:15
27 września 2022r. g. 12:00 – 16:15

MIEJSCE SZKOLEŃ:

Siedziba Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30; 00-739 Warszawa

PLAN SZKOLENIA:

1. Geneza opłat od tzw. czystych nośników
2. Implementacja „godziwej rekompensaty” w ramach polskiego prawa
3. Usytuowanie opłat prawnoautorskich od tzw. czystych nośników w porządku prawnym (charakter opłat)
4. Rekompensata dla twórców
5. Podstawy prawne opłat prawnoautorskich od tzw. czystych nośników dla sfer audio, wideo i reprografii
6. Przepisy wykonawcze określające kategorie urządzeń i nośników podlegających opłacie oraz wysokość opłat
7. Rozporządzenie Ministra właściwego dla spraw kultury
8. Przedmiot opłaty reprograficznej

PRZERWA KAWOWA

9. Organizacje zbiorowego zarządzania wskazane do poboru opłat
10. Beneficjenci opłat
11. Cena urządzenia/nośnika jako podstawa naliczenia opłat
12. Odpowiedzialność karna wynikająca z naruszenia przepisów ustawowych regulujących naliczanie i pobór opłat od tzw. czystych nośników
13. Okresy przedawnienia roszczeń z tytułu opłat reprograficznych
14. Procedury obowiązujące w poborze opłat
15. Bariery i trudności w procesie naliczania i odprowadzania opłat.


Aby skorzystać ze szkolenia należy:

  • wysyłać wypełnione zgłoszenie z podaniem nazwy firmy na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl (zarezerwujemy Państwu termin szkolenia).
  • zadzwonić pod numer telefonu 22 8406522 do biura Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji i zarezerwować termin szkolenia.