Zostaliśmy zaproszeni przez KPRM do udziału w 7 dniowych konsultacjach projektu Ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Projekt wraz z OSR znajduje się <tutaj>.
W skład inwestycji towarzyszących budowie Centrum mają wchodzić:
  1. dojścia i drogi dojazdowe do obiektów kubaturowych Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
  2. magazyny energii i ich przyłącza zaspakajające potrzeby obiektów Krajowego Centrum Przetwarzana Danych;
  3. odnawialne źródła energii i wodór oraz źródła wytwarzające energię w kogeneracji wraz z przyłączami;
  4. przyłącza wodno-kanalizacyjne;
  5. przyłącza teletechniczne;
  6. przyłącza energetyczne;
  7. zbiorniki paliwa, oraz magazyny służące bezzbiornikowemu magazynowaniu paliw;
  8. sieci i węzły ciepłownicze oraz obiekty chłodnice;
  9. zbiorniki na wodę, w tym zbiorniki przeciw pożarowe;
  10. obiekty zaplecza organizacyjnego lub technicznego dla Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
Jeśli są Państwo zainteresowani udzialem w konsultacjach, proszę o przekazywanie swoich uwag do dnia 25 sierpnia 2022r. na adres poczty elektronicznej naszego Biura.


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do dokumentu.