4 czerwca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające przepisy dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl nowych uregulowań, stacje bazowe telefonii komórkowej, jako instalacje radiokomunikacyjne, zostały całkowicie wykreślone z katalogu przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. Wprowadza to zasadniczą zmianę – postępowania administracyjne o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będą w tym przypadku prowadzone.

W uzasadnieniu rozporządzenia, prawodawca wskazuje, że we współczesnym świecie powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu jest koniecznością – poza umożliwieniem świadczenia zdalnej pracy i edukacji obywatelom, sieci telekomunikacyjne mają również znaczenie z perspektywy zagwarantowania bezpieczeństwa publicznego – w szczycie pandemii pozwoliły choćby na szerokie wdrożenie teleporad, umożliwiając bezpieczny kontakt z lekarzem. Właśnie w czasie pandemii infrastruktura telekomunikacyjna okazała się nieocenionym zasobem, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie państwa. Wprowadzone rozwiązania prawne umożliwi jej sprawniejszą rozbudowę.

Zmiany wynikające z rozporządzenia odciążą organy wydające decyzje środowiskowe oraz częściowo uproszczą proces inwestycyjny związany z realizacją infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ruchomych. Jednak, bez względu na wprowadzoną zmianę, na inwestorze wciąż ciążą pozostałe ustawowe obowiązki związane z bezpieczeństwem uruchamiania i eksploatacji stacji bazowych, w tym m.in.:

  • obowiązek przeprowadzenia pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) przed uruchomieniem stacji,
  • obowiązek dotrzymywania w każdym miejscu dostępnym dla ludności norm PEM wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia,
  • czy obowiązek zgłaszania instalacji organowi ochrony środowiska.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, zmiany wynikające z nowelizacji, mają zastosowanie również do już trwających postępowań administracyjnych (§ 2 nowelizacji), w tym m.in. do postępowań o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę czy ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących wykreślonych z rozporządzenia instalacji radiokomunikacyjnych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji, podlegają umorzeniu (§ 3 nowelizacji).

„Radykalny i nagły wzrost zużycia danych w pandemii pokazał, że budowa nowoczesnej i wytrzymałej infrastruktury, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego internetu jest kluczowym czynnikiem rozwoju, bezpieczeństwa i konkurencyjności całego państwa. Decyzja o usunięciu nadregulacji prawnych, obecnych przy procesie inwestycyjnym operatorów sprawi, że ten proces będzie przebiegał szybciej. Z perspektywy organów ochrony środowiska i samorządowych wydziałów wydających decyzje w zakresie określonym przez rozporządzenie, zmiana jest o tyle istotne, że odciąża działanie jednostek sprawujących nadzór nad tym procesem. Należy zaznaczyć, że wprowadzona zmiana nie odbiera w żaden sposób możliwości skutecznego, aktywnego udziału obywateli i samorządów, w postępowaniach dotyczących masztów telekomunikacyjnych.” – mówi Jarosław Tworóg, wiceprezes KIGEiT.

Link do pełnej treści rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000107101.pdf

Link do projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12355351/12847265/dokument555150.pdf