Z Ministerstwa Klimatu i Środowiska otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną wraz z Uzasadnieniem oraz OSR.

Przedmiotowy projekt w znacznej mierze powiela treść aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. poz. 503, z późn. zm.). Stanowi on wykonanie delegacji ustawowej rozszerzonej o zagadnienia związane z:

 1. licznikami zdalnego odczytu,
 2. przenoszenia w taryfach wybranych kategorii kosztów,
 3. magazynowaniem energii elektrycznej,
 4. taryfą dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
  Dodatkowo:
 5. dostosowano określony w § 1 zakres przedmiotowy rozporządzenia do upoważnienia
  ustawowego z art. 46 ust 3 ustawy,
 6. uporządkowano kwestię uwzględniania podatku akcyzowego w kalkulacji ceny energii
  elektrycznej przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią elektryczną.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 20 czerwca 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.


KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu.