KIGEiT informuje o konsultacjach społecznych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Załącznik „Czynności zwolnione z ewidencjonowania znajduje się <tutaj>.
W zakresie zwolnień przedmiotowych zrezygnowano ze zwolnień wskazanych w poz. 40 dotychczasowego rozporządzenia w zakresie myjni automatycznych. Proponuje się, aby likwidacja powyższego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących nastąpiła ze skutkiem od dnia 1 lipca 2022 r.
Ministerstwo prosi o przekazanie ewentualnych uwag do projektu do dnia 10 grudnia 2021. Ministerstwo informuje, że niezgłoszenie uwag w powyższym terminie zostanie uznane za akceptację projektu. Jak informuje Ministerstwo, wyznaczony termin wynika z pilności prac legislacyjnych. Rozporządzenie musi zostać opublikowane przed 31 grudnia 2021 r.
W związku z powyższym prosimy zainteresowane firmy o przesyłanie Państwa ew. uwag na nasz adres mailowy: gdrc@kigeit.org.pl w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska. Sprawę w naszej Izbie koordynuje sekcja SDFUR.
KIGEiT wysłała pismo do Ministerstwa Finansów w dniu 10 grudnia 2021 r.
Pismo KIGEiT <tutaj>.