Ministerstwo Finansów zaprosiło naszą Izbę do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt wprowadza możliwość rezygnacji z obowiązku umieszczania drukarki jako elementu konstrukcyjnego w kasach rejestrujących stosowanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Ministerstwo prosi o przekazanie ewentualnych uwag do projektu do dnia 9 grudnia 2021 r. Ministerstwo informuje, że niezgłoszenie uwag w powyższym terminie zostanie uznane za akceptację projektu. Jak informuje Ministerstwo, wyznaczony termin wynika z pilnej konieczności zapewnienia spójności regulacji z pozostałymi przepisami dot. kas rejestrujących. W związku z powyższym prosimy zainteresowane firmy o przesyłanie Państwa ew. uwag na nasz adres mailowy: gdrc@kigeit.org.pl w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska. Sprawę w naszej Izbie koordynuje sekcja SDFUR.