Izba otrzymała z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  wraz z uzasadnieniem oraz OSR.

Uwagi można zgłaszać na załączonym przez MRiT formularzu.

Projekt wprowadza szereg zmian w zakresie instalacji telekomunikacyjnej, np.

  • obowiązek wyposażania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, w światłowodową infrastrukturę telekomunikacyjną budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi,
  • doprecyzowano pojęcie kanalizacji telekomunikacyjnej budynku i jej relacji do szybów lub kanałów instalacyjnych;

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania uwag w wersji edytowalnej umieszczonych w formularzu do dnia 10 grudnia 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).