Na stronach RCL został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wraz z OSR.
Jeśli mają Państwo uwagi do dokumentu proszę je zgłaszać na adres poczty elektronicznej naszego Biura do dn. 18.10.2021r. tabeli zaproponowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Najważniejsze zmiany to:
1) zmiana formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty – zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnacja z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji;
2) wprowadzenie możliwości zwiększenia pomocy tak, by ograniczyć kwotę kosztów pośrednich pokrywanych na poziomie przedsiębiorstwa do 1,5% wartości dodanej przedsiębiorstwa, w przypadku przedsiębiorstw, w których intensywność pomocy w wysokości 75% jest niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed ryzykiem ucieczki emisji, jednakże w żadnym przypadku intensywność pomocy względem kosztów kwalifikowanych (koszty pośrednie w ramach sektorów uprawnionych do uzyskania pomocy) nie może
przekroczyć 100%;
3) wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla wnioskodawców, związanych z działaniem na rzecz zmniejszania emisyjności prowadzonej działalności. Tzw. warunkowość ma stanowić zachętę dla podejmowania wysiłku redukcyjnego gazów cieplarnianych dla sektorów objętych rekompensatami;
4) zmiana listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat zgodnie z Nowymi Wytycznymi, tak aby wszystkie sektory uprawnione do otrzymania rekompensat zgodnie z Załącznikiem 1 do Nowych Wytycznych zostały objęte wsparciem. Jednocześnie, aby pozostać spójnym z Nowymi Wytycznymi część sektorów utraci prawo do ubiegania się rekompensaty;
5) objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia. Zgodnie z Wytycznymi obowiązującymi do 2020 r. autoprodukcja była wyłączona z możliwości wliczania jej do wyliczenia rekompensat;
6) przewidzenie wyliczenia wskaźnika emisji dwutlenku węgla (CO2) (Ct) (potrzebnego do wyliczenia wysokości rekompensaty) opartego na zasadach rynkowych. W tym celu jest konieczne upoważnienie ustawowe ministra właściwego do spraw energii, do określenia, w drodze rozporządzenia, metodologii wyznaczania oraz wysokości tego wskaźnika emisji.
Dodatkowo przewiduje się aktualizację limitów wydatkowych określonych w art. 33 ustawy o rekompensatach, uwzględniając najnowsze prognozy cen i wolumeny sprzedawanych uprawnień do emisji.


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała uwagi, które w dniu 18 października 2021 r. zostały przesłane do Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG), działającej w naszej Izbie.