Zawiadamiamy, że Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujący w trybie zdalnym w dniu 22 lipca 2021 roku, zgodnie z § 18 ust.1  Statutu w głosowaniu jawnym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT w pierwszym terminie w dniu 14 września 2021 roku o godz. 11:30 w Warszawie (Trębacka 4, sala 205). Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT ustala się w tym samym miejscu, w tym samym dniu ale o godz. 12:00 (zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu KIGEiT).

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT:

 1. Otwarcie obrad i przypomnienie o zakazie naruszania zasad konkurencji w KIGEiT.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu KIGEiT, sekcji i komitetów KIGEiT.
 5. Sprawozdanie Rady KIGEiT.
 6. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej KIGEiT.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KIGEiT.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu i Rady za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.
 9. Zmiany w statucie KIGEiT.
 10. Plany działalności KIGEiT w latach 2021-22.
 11. Dyskusja.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Do udziału w ZWZ KIGEiT uprawnieni są przedstawiciele firm członków KIGEiT, którzy mają pełnomocnictwo danej firmy do reprezentowania jej na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo znajduje się <tutaj>. Po jego wypełnieniu i podpisaniu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu firmy, należy przesłać je na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl do dnia 31 sierpnia 2021 roku.