Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru (nr 449). Proces legislacyjny można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL), tam również znajduje się projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej dopuszczalności.
Ze względu na ograniczoną wartość pomocy de minimis, aby możliwa była efektywna realizacja zadań NFOŚiGW w zakresie dofinansowanie rozbudowy infrastruktury dla sprzedaży wodoru lub do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie, konieczne jest opracowanie programu pomocy, który ustanawia projektowane rozporządzenie i który pozwoli na udzielanie tego dofinansowania zgodnie z określonymi w nim warunkami, po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

Prosimy zainteresowanych o zgłaszanie uwag do dnia 4 stycznia 2021 roku przesyłając je na adres poczty elektronicznej Biura Izby. Prace w Izbie są prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci-Smart Grids (SIS-SG).


Wyniki konsultacji:

KIGEiT poparła uwagi Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, w związku z tym dn. 8 stycznia 2021r. przesłała stanowisko, z którym może na się zapoznać <tutaj>.