Izba otrzymała w dniu 7 grudnia 2020 roku z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konsultacji roboczy projekt (nowego w związku z Pke) rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, z prośbą o odniesienie się do dnia 18 grudnia br.

Nowe rozporządzenie dotyczące uprawnień abonenckich powinno uwzględniać obok dotychczas regulowanych kwestii zmiany i przeniesienia numeru również nowe uprawnienie wynikające z projektu Pke tj. uprawnienie w zakresie zmiany dostawcy usługi dostępu do internetu z zachowaniem ciągłości tej usługi.

DT mając świadomość, że realizacja powyższego uprawnienia wymaga stosownych przygotowań po stronie dostawców usług, przekazał na etapie roboczym projekt do Państwa uwag, tak aby wypracowane rozwiązania gwarantowały sprawną realizację uprawnień abonentów w zakresie zmiany dostawcy usługi dostępu do internetu w modelu docelowym, wynikającym z Pke.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 15 grudnia 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 18 grudnia 2020 roku zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.