Izba otrzymała w dniu 13 listopada 2020 r. z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismo z informacją, iż w związku z pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (Pke) zachodzi konieczność przygotowania wraz z nową ustawą projektów aktów wykonawczych, które z uwagi na istotne zmiany w sposobie i zakresie regulowanych przez nie zagadnień, powinny być wydane na nowo i wejść w życie razem z ustawą Pke.

W związku ze zmianami w zakresie gospodarowania numeracją konieczne jest opracowanie nowego brzmienia rozporządzeń dotyczących zarządzania numeracją, tj.:

  1. rozporządzenia w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne; (dotychczasowe <tutaj>)
  2. rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych; (dotychczasowe <tutaj>)
  3. rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń; (dotychczasowe <tutaj>)
  4. rozporządzenia w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji. (dotychczasowe <tutaj>)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie postulatów oraz propozycji zmian wobec ww. rozporządzeń, które powinny zostać ujęte w nowych aktach prawnych. Zapraszamy do ich przesyłania w wersji edytowalnej do dnia 26 listopada 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 30 listopada 2020 roku zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.