Izba otrzymała z Ministerstwa Klimatu zaproszenie do konsultacji projektu nowelizacji Ustawy o odpadach. Projekt Ustawy został opublikowany na RCL wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i uzasadnieniem.
Proponowane zmiany wprowadzają możliwość, weryfikacji prawdziwości dokonywanych czynności z zakresu gospodarki odpadami, ewidencjonowanych w systemie gospodarki odpadami poprzez odniesienie do informacji o rzeczywiście dokonanych czynnościach, ewidencjonowanych i nadzorowanych w ramach administracji skarbowej. Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi odbioru lub przyjęcia odpadów będą zintegrowane z informacjami dotyczącymi odpowiedniej faktury VAT lub rachunku, dokumentujących daną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, co pozwoli właściwym organom na weryfikację prawdziwości wprowadzanych informacji do systemu gospodarowania odpadami oraz umożliwi efektywniejsze wykonywanie zadań administracji skarbowej.
Przyjęte w ustawie rozwiązania pozwolą zoptymalizować i usprawnić monitoring systemu gospodarowania odpadami, skutkiem tych działań będzie zwiększenie zakresu i poprawa jakości informacji o stanie środowiska niezbędnych do planowania działań ochronnych i oceny ich skuteczności.
Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 5 października 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Komitetu Końca Życia Produktu (KKŻP).


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu Ustawy.