Izba otrzymała w dniu 14 września 2020 r., z Ministerstwa Cyfryzacji pismo przekazujące do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego, z prośbą o zgłoszenie uwag w terminie 10 dni.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw utworzyła tzw. Fundusz Szerokopasmowy, którego celem jest wspieranie działań prowadzących do rozwoju podaży i popytu na nowoczesne usługi łączności elektronicznej oraz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Roczne przychody tego Funduszu wynosić będą ok. 130 mln zł (a w 2020 roku – 87 mln zł). Ustawa określiła minimalny zakres zasad, na podstawie których Fundusz ten ma funkcjonować, natomiast do dookreślenia w drodze rozporządzenia delegowała sprawy szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu na działania polegające na:

1) budowie lub przebudowie sieci szerokopasmowych,
2) wykonywaniu przyłączy telekomunikacyjnych,
3) opracowywaniu gminnych planów rozwoju sieci szerokopasmowych,
4) zakupach usług telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych dla najbardziej potrzebujących,
5) organizacji lub udziale w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe.

W momencie opracowywania projektu rozporządzenia nie rozstrzygnięto, jakie interwencje ze środków Funduszu zostaną przeprowadzone w pierwszej kolejności – będzie to przedmiotem dalszych, odrębnych konsultacji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 21 września 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 23 września 2020 roku zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.