Izba otrzymała w dniu 8 września 2020 r. z Ministerstwa Cyfryzacji pismo informujące o rozpoczęciu  konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, z prośbą o zgłoszenie uwag do ww. projektu w terminie 14 dni. Projekt dostępny jest również na stronie RCL.

Najważniejsze, proponowane w nowelizacji, zmiany:

  • Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa otrzyma kompetencje do oceny ryzyka dostawców sprzętu lub oprogramowania istotnego dla cyberbezpieczeństwa podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Prowadzenie przez państwa członkowskie UE tego typu ocen ryzyka zostało uzgodnione z Komisją Europejską i ENISA, jako jeden ze środków strategicznych w dokumencie 5G Toolbox;
  • Sektorowe CSIRT – mimo istnienia takiej możliwości, dotychczas powstał tylko jeden sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa – Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa dla Sektora Bankowości i Infrastruktury Rynków Finansowych (CSIRT-KNF). Zmiany umożliwią powstanie sektorowych CSIRT we wszystkich kluczowych dla społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa państwa i obywateli sektorach gospodarki;
  • Wprowadzenie do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa operacyjnych centrów bezpieczeństwa, czyli SOC. Ponadto, doprecyzowane zostaną zadania i rola SOC w systemie cyberbezpieczeństwa RP;
  • Tworzenie i funkcjonowanie ISAC – zmiany umożliwią tworzenie ISAC, czyli specjalistycznych organizacji, dzięki którym podmioty ksc będą miały możliwość bieżącej wymiany informacji o incydentach, zagrożeniach, podatnościach oraz dobrych praktykach. ISAC usprawnią także współpracę podmiotów z zespołami CSIRT poziomu krajowego.

Ministerstwo poinformowało, że brak stanowiska w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie za uzgodnienie projektu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag.Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 16 września 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 6 października 2020 roku (z zachowaniem przedłużonego terminu) zostało przesłane na wskazane w konsultacjach adresy. Stanowisko zostało przygotowane w ramach szerokich konsultacji wewnątrzizbowych, przy szczególnym udziale Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.