Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej prowadzi badanie na temat sposobów wzmocnienia pozycji konsumentów w zakresie odgrywania aktywnej roli w zielonej transformacji. Zadanie to rozpoczęło się w lutym 2020 r. i będzie trwało do końca 2020 r.
Badanie na temat jak wzmocnić pozycję konsumentów w ramach zielonej transformacji Komisja Europejska prowadziła poprzez wypełnienie ankiety do 11 września 2020 r.
Więcej szczegółów o badaniu:
Badanie pomoże Komisji Europejskiej ocenić i przygotować przyszłe działania, które:
  • będą promować konsumpcję trwalszych produktów (bez zmiany gwarancji prawnych);
  • będą promować naprawę produktów konsumenckich;
  • będą zapobiegać wczesnym awariom produktu lub „planowanym” awariom produktów („przedwczesnemu starzeniu się” i „planowanej dezaktualizacji”);
  • pozwolą na lepsze zrozumienie przez konsumentów właściwej trwałości produktów i usług poprzez zapobieganie pseudoekologicznemu marketingowi znanego jako greenwashing i zamiast tego propagowanie jasnych i wiarygodnych informacji;
  • będą promować oparte na współpracy sposoby konsumpcji i ograniczaniu ilości odpadów.
Badanie ma stanowić wkład w przygotowanie niektórych inicjatyw zawartych w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym (opublikowanym w marcu 2020 r. i będącym jednym z głównych elementów składowych Europejskiego Zielonego Ładu). Inicjatywy te obejmują:
  • Wniosek ustawodawczy KE dotyczący ułatwienia konsumentom informowania (planowany do przyjęcia do końca 2020 r.), który ma na celu zapewnienie, że konsumenci otrzymają wiarygodne i istotne informacje o produktach w punkcie sprzedaży, w tym informacje o ich żywotności i dostępności usług naprawczych, części zamiennych i instrukcje napraw. Komisja rozważy również dalsze wzmocnienie ochrony konsumentów przed pseudoekologicznym marketingiem i przedwczesnym starzeniem się produktów, określając minimalne wymogi dotyczące etykiet / logo zrównoważonego rozwoju oraz narzędzi informacyjnych.
  • Ustanowienie nowego „prawa do naprawy” i ewentualnych nowych horyzontalnych praw materialnych dla konsumentów, na przykład w odniesieniu do dostępności części zamiennych lub dostępu do napraw oraz, w przypadku ICT i elektroniki, do usług modernizacyjnych. W odniesieniu do roli, jaką gwarancje mogą odgrywać w dostarczaniu produktów o bardziej zamkniętym obiegu, Komisja zbada możliwe zmiany również w kontekście przeglądu dyrektywy 2019/771.
Autorzy badania proponują, aby firmy uzasadniały swoje twierdzenia środowiskowe za pomocą metod określania śladu środowiskowego produktu i organizacji.