Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) Ministerstwo Klimatu opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE i niektórych innych ustaw, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronach RCL.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach proszę o przesyłanie uwag do dokumentu na (e-mail) do 21.08.2020 roku. Prace nad uwagami będą się odbywały w ramach działającej w naszej Izbie Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG).
Główne obszary zmian:
– ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Nastąpi to przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji OZE.
– wprowadzenie z jednej strony ograniczenia obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię z małych instalacjach, z drugiej przeniesienia „z urzędu” przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.
– przedłużenie maksymalnego okresu obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego oraz obowiązków zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej.


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu rozporządzenia.