Z Ministerstwa Klimatu otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022. Na stronie internetowej RCL można również znaleźć uzasadnienie wraz z oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić <tutaj>.
Jeśli mają Państwo uwagi do projektu, proszę o przesłanie ich na nasz adres poczty elektronicznej (e-mail) do 27.07.2020 roku. Prace nad uwagami będą się odbywały w ramach działającej w naszej Izbie Sekcji Energii i Paliw (SEiP).

Zgodnie z wyznaczonymi przez Operatora Systemu Pomiarowego (OSP) terminami, aukcja główna na rok dostaw ma się odbyć w dniu 14 grudnia 2020 roku, a  cztery aukcje dodatkowe w dniu 16 marca 2021 roku. Projektowane rozporządzenie dotyczy aukcji głównej na rok dostaw 2025 przeprowadzanej w 2020 r. oraz aukcji dodatkowych na rok dostaw 2022 przeprowadzanych w 2021 rok. Ze względu na fakt, że OSP nie zawarł z właściwym dla danej strefy operatorem systemu przesyłowego umowy, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, OSP, zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy, nie ogłosił aukcji wstępnej, więc w projektowanym rozporządzeniu nie określa się jej parametrów.


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu rozporządzenia.