KIGEiT zachęca wszystkich obywateli i organizacje, szczególnie zainteresowanych energetyką, do udziału w konsultacjach publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską.  Celem konsultacji jest zebranie opinii obywateli UE i zainteresowanych stron na temat rozporządzenia TEN-E. Rozporządzenie TEN-E określa zasady terminowego rozwoju i interoperacyjności transgranicznych sieci infrastruktury energetycznej z myślą o osiągnięciu celów polityki energetycznej UE.W celu poznania Państwa zdania KE udostępniła kwestionariusz na którego odpowiedzi można udzielać, również w języku polskim) do 13 lipca 2020 r.

Dla osób posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie rozporządzenia TEN-E (specjaliści pracujący dla właściwego organu krajowego/organu regulacyjnego, OSP, OSD, projektodawca, producent energii, organizacje pozarządowe posiadające szczególną wiedzę na ten temat) przeprowadzane są równolegle ukierunkowane konsultacje, które są prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

W Zielonym Ładzie podkreśla się znaczenie inteligentnej infrastruktury w tym procesie transformacji i wyraźnie wskazuje na potrzebę dokonania przeglądu i aktualizacji ram regulacyjnych UE dotyczących infrastruktury energetycznej, w tym rozporządzenia (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej („rozporządzenie TEN-E”), aby zapewnić spójność z celem neutralności klimatycznej do 2050 r. W ramach porozumienia politycznego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 – części budżetu UE, z której finansuje się transgraniczne projekty infrastrukturalne w dziedzinie energii, transportu i usług cyfrowych – uzgodniono, że Komisja powinna ocenić rozporządzenie TEN-E pod względem skuteczności i spójności polityki.