W dniu 10 kwietnia 2020 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko z uwagami do Działu I Rozdziału 2, 5, Działu VII Rozdziału 4 oraz Działu VIII i IX (w zakresie wpisu do rejestru PT i JST, kontroli, postępowania przed Prezesem UKE, kar, tajemnicy komunikacji elektronicznej oraz bezpieczeństwa sieci i usług oraz obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa) projektu ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z harmonogramem zgłaszania uwag przekazanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Kolejna tura uwag dotyczy gospodarowania częstotliwościami (Dział II, Dział V, Dział VI Projektu ustawy). Termin na przesyłanie uwag mija w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.