W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dn. 24.02.2020 r. została opublikowana decyzja (wraz z uzasadnieniem) Wojewody Mazowieckiego dot.  Uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały nr XXV/697/2020 Rady M. St. Warszawy z 16.01.2020