Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało do konsultacji projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. wraz z Oceną skutków Regulacji (OSR), uzasadnieniem i załącznikiem (Wzór deklaracji użytkownika końcowego).

Jednym z podstawowych obowiązków państwa wobec obywateli jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej po cenach akceptowalnych dla odbiorców końcowych energii elektrycznej, zwłaszcza odbiorców szczególnie narażonych na negatywne skutki znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej, tj. odbiorców indywidualnych o niskich i średnich dochodach.  W 2020 r. występuje konieczność ochrony jedynie odbiorców końcowych szczególnie narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, a więc odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych. Ponadto, w celu wyeliminowania sytuacji, w której wsparcie otrzymałyby zamożne gospodarstwa domowe, wprowadzono
przepisy, na mocy których o rekompensatę będzie mógł ubiegać się odbiorca końcowy w gospodarstwie domowym, który nie przekroczył w 2019 r. kwoty wskazanej w art. 27 ust. 1
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc kwoty 85 528 zł.

Proszę o przesyłanie uwag na zaproponowanym przez Ministerstwo formularzu na adres poczty elektronicznej naszego biura w terminie do dnia 11 marca 2020 r.


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu ustawy.