W związku z posiedzeniem Rady Miasta St. Warszawa  w dn. 16.01.2020 r. , KIGEiT przekazała 15.01. Radnym Warszawy uwagi, przygotowane przez Sekcję Elektronicznych Nośników Audiowizualnych, dotyczące Uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (Uchwała krajobrazowa). W swoim stanowisku KIGEiT zwraca uwagę na następujące kwestie, których zabrakło w procedowanym projekcie:

  1. Informacja społeczna – projektowane regulacje zlikwidują możliwość informowania szerokiego grona mieszkańców Warszawy i uczestników ruchu ulicznego nt. zagrożeń występujących w czasie rzeczywistym
  2. Czas dostosowania rzeczywistości do prawa – KIGEiT proponuje zmianę okresu przejściowego na 60 miesięcy, tak aby wszelkie zmiany podstaw prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej były wprowadzane z zastosowaniem zminimalizowanej dla nich uciążliwości.
  3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej – nośniki elektroniczne zdecydowanie się do tego przyczyniają, bowiem stwarzają możliwość zwielokrotnienia przekazu reklamowego w jednym miejscu (jeden nośnik w praktyce zastępuje kilkanaście billboardów tradycyjnych)
  4. W zakresie naruszenia zasady równości oraz praw nabytych – KIGEiT rekomenduje, aby uchwała uwzględniała możliwości pozostawienia nośników i tablic reklamowych oraz obiektów małej architektury, zalegalizowanych przed wejściem w życie uchwały, co może ustrzec miasto, przed nieuchronną falą roszczeń podmiotów, których prawa nabyte zostaną uchwałą naruszone.

W związku z brakiem uwzględnienia w projekcie powyższych postulatów KIGEiT w swoim stanowisku wnioskuje o wprowadzenie poprawek uwzględniających powyższe uwagi do projektu uchwały i przedłożenie jej do ponownego głosowania oraz o zmianę okresu przejściowego na 60 miesięcy.

Uwagi KIGEiT <tutaj>