10 grudnia 2019 r. w ramach projektu DIGINNO zorganizowane zostało seminarium polityczne w Helsinkach, którego celem było omówienie wyzwań związanych z dobrze funkcjonującymi cyfrowymi usługami transgranicznymi dla biznesu. Tematyka koncentrowała się na tym, jak te usługi mogą być świadczone w celu poprawy interoperacyjności. Kluczowym celem było przedstawienie i omówienie propozycji polityk opracowanych w trzecim pakiecie roboczym projektu DIGINNO, w tym zaprezentowanie studium przypadków dotyczących rozwiązań eG2B.

Seminarium otworzyli przedstawiciele fińskiego Ministerstwa Finansów, a następnie uczestnicy zapoznali się z prezentacjami dotyczącymi projektu. W kolejnej części spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej, biznesu i krajowych decydentów politycznych mieli możliwość przekazania swoich uwag i komentarzy.

Wśród nich znalazły się, m.in.:

 • Biznes potrzebuje konkretnych przypadków biznesowych opartych na rzeczywistych problemach, które pokazują (ekonomiczne) korzyści z interakcji transgranicznych.
 • Projekt DIGINNO może stać się inspiracją dla „cyfrowych usług publicznych dla biznesu”, które byłyby rozwijane w ramach programu „Digital Europe Programme”, a sam proces przyjąłby formę nieformalnej interakcji.
 • Nadal na poziomie krajowym dominuje podejście protekcjonistyczne, a interoperacyjność usług transgranicznych niekoniecznie jest postrzegana jako priorytet.
 • Oprócz standardów, przepisów, semantyki potrzebne jest również podejście oddolne, które zaangażuje biznes.
 • Mimo że przepisy i procedury można przetłumaczyć na ten sam język, nadal istnieją różnice prawne, tradycyjne i kulturowe.
 • Wzajemne uznawanie rozwiązań jest wyzwaniem, przeszkodę stanowi podejście typu: „Nie wymyślono tutaj? Nie ufam temu! ”
 • Potrzebna jest otwartość i podejście zorientowane na użytkownika.
 • Projekt DIGINNO powinien opierać się na innych projektach unijnych, wzmacniając to, co zostało już wypracowane / rozpoczęte.
 • Jaka jest wartość transgraniczna, jeśli istnieją tylko usługi krajowe?
 • DIGINNO jest dobrym przykładem „zaczynania od czegoś małego”.
 • Jedyną ważną rzeczą w przypadku usług transgranicznych jest wdrożenie-wdrożenie-wdrożenie!
 • Zaangażowanie polityczne (i osobiste) jest niezbędne do zapewnienia odpowiednich narzędzi wdrożeniowych.
 • Choć możemy wybrać technologie, które chcemy, to jednak kluczem do zmiany (zarządzania) są krajowe agencje rządowe.
 • DIGINNO ma wiele dobrych połączeń (z biznesem i polityką), ale powinniśmy je wykorzystywać w sposób bardziej skuteczny.

Wyniki seminarium zostaną wykorzystane w czwartym pakiecie roboczym w celu dalszego zakwalifikowania i skonkretyzowania propozycji politycznych do Białej Księgi Polityk oraz dalszych dyskusji z decydentami na szczeblu krajowym, Rejonu Morza Bałtyckiego oraz UE.

Gospodarzem seminarium było DIMECC, zaś za organizację odpowiadali: Aalborg University Cph (lider czwartego pakietu roboczego), DIMECC, fińskie Ministerstwo Finansów i INFOBALT Litwa (lider trzeciego pakietu roboczego).