Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony w ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z załącznikiemuzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).

Jak informuje MK skrócony termin opiniowania uzasadniony jest koniecznością zastąpienia dotychczasowych przepisów wykonawczych, które są tymczasowo utrzymane w mocy przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw i obowiązują na podstawie art. 34 pkt 2 tej ustawy do dnia 1 stycznia 2020 r.

Jednocześnie Ministerstwo informuje, że brak odpowiedzi w terminie zostanie potraktowany jako brak uwag do projektu.

Rozporządzenie niniejsze zapobiega powstaniu luki prawnej. Określenie w formie rozporządzenia metod sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku stanowi realizację delegacji ustawowej, która umożliwi prawidłowe i obiektywne przeprowadzanie pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku. Nie jest możliwe osiągnięcie zakładanych celów w inny sposób niż poprzez wydanie rozporządzenia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do projektu. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 13 grudnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 13 grudnia 2019 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.